Programos

Darželis įgyvendina vaikų darželio „Linelis“ bendrąją ikimokyklinio ugdymo(si) programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014).

Įgyvendinama „ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Dalyvaujame programoje „ Pienas vaikams“, „ Vaisiai Jums “.

Nuo 2018m. rugsėjo 1d. įgyvendinama socialinių įgūdžių programa "Zipio draugai" - priešmokyklinio ugdymo grupė.

Organizuojamos papildomos veiklos: 

-anglų kalba; 

-šachmatų būrelis.

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.