Vaikų priėmimo į MARIJAMPOLĖS savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-379

 

 

Vaikų priėmimo į MARIJAMPOLĖS savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

 

I. Bendroji dalis

 

1.  vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (toliau – aprašas) paskirtis – nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigas tvarką, užtikrinti savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą, racionaliau paskirstyti ikimokyklinio amžiaus vaikų srautus, organizuoti pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą bei Savivaldybės visuomenės informavimą apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo grupėse.

 1. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą
 2. Aprašo nuostatomis vadovaujasi savivaldybės švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programą.

 

II. VAIKŲ PRIĖMIMAS UGDYTI PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR GRUPIŲ SUDARYMAS

 

 1. Ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 0-5 metų vaikai.
 2. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupę pateikia švietimo įstaigos direktoriui. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami nuolat.
 3. Tėvų (globėjų) prašyme nurodoma:

6.1.        vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo metai), gyvenamoji ir deklaruota vieta (adresas), kontaktiniai telefonai;

6.2.        pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė, priėmimo į grupę data;

6.3.        duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

6.4.        duomenys apie tėvus (globėjus).

 1. Prie prašymo pridedami dokumentai (ir/ar jų kopijos), patvirtinantys šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes, nurodytas Aprašo 8 punkte.
 2. Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:

8.1.        įvaikintiems 1,5-5 metų vaikams;

8.2.        vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

8.3.        vaikams iš šeimų priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

8.4.        vaikams iš šeimų, auginančių tris ar daugiau mažamečių ar mokyklinio amžiaus vaikų;

8.5.        vaikams, kurių tėvams arba vienam iš tėvų nustatytas 0-40% darbingumas;

8.6.        vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę įstaigoje.

 1.  Tėvai, atvedę vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę, įstaigos direktoriui pateikia nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir gimimo liudijimą (ar jo kopiją).
 2. Vietų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75-2010 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V313 (Žin., 2010, Nr.50-2454), nustatytais reikalavimais.
 3.     Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų.
 4. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami Marijampolės savivaldybės gyventojai. Įstaigoje esant laisvų vietų gali būti priimami ir kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai.
 5. Tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų informuoja direktorių apie apsisprendimą lankyti įstaigą. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą. laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal prašymų registravimo datą.
 6. Vaiko priėmimas į švietimo įstaigą įforminamas dvišale (tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Sutartyje nurodoma:

14.1.    sutarties šalys;

14.2.    ugdymo programa;

14.3.    šalių įsipareigojimai;

14.4.    sutarties terminas;

14.5.    nutraukimo pagrindai ir padariniai.

 1. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
 2. Ugdymo sutartis registruojama sutarčių registracijos knygoje.
 3. Vaiką, pradėjusį lankyti įstaigą, švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas įtraukia į  Mokinių registrą ir suformuojama vaiko Asmens byla.
 4. Jeigu vaikas du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių nelanko įstaigos, jis išbraukiamas iš grupės sąrašo, jo vieta neišsaugoma.
 5. Apie išvykusį ar  išbrauktą iš sąrašo vaiką, švietimo įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją, kuris vaiką išregistruoja iš Mokinių registro.
 6. Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas arba direktorius iki kiekvienų metų rugpjūčio 20 dienos. Jeigu yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 7. Grupių sąrašus įsakymu tvirtina švietimo įstaigos direktorius.
 8. Vaiko, baigusio ikimokyklinio ugdymo programą, tėvams pageidaujant suteikiama pirmumo teisė tęsti ugdymą įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupėje.

 

III. DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS, VIEŠINIMAS

 

 1. Kiekviena švietimo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą, kuria savo įstaigos duomenų bazę.
 2. Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriuje kuriama ir pildoma duomenų bazė apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, vaikus, pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes, laisvas vietas ikimokyklinėse grupėse.
 3. Duomenų bazės paskirtis – kaupti duomenis apie ikimokyklines grupes pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.
 4. Ikimokyklinį ugdymą teikiančios švietimo įstaigos savo internetiniame puslapyje skelbia informaciją apie grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas.
 5. Įstaigos pasikeitusius duomenis atnaujina iki kiekvieno mėnesio 10 dienos.
 6. Iki sausio 10, balandžio 10, spalio 10 dienos švietimo įstaigos Marijampolės savivaldybės administracijai pateikia duomenis apie laisvas vietas grupėse bei nepatekusių į grupę vaikų sąrašus.
 7. Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiama informacija apie laisvas vietas ikimokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas skelbiamas Marijampolės savivaldybės interneto tinklalapyje ir ikimokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos interneto tinklalapyje.
 2. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas savivaldybės švietimo įstaigos direktorius.
 3. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Marijampolės savivaldybės administracija.

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.