Įstaigos Savitumas

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Ugdymo procesas grindžiamas vaiko teiseėmis veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams. Bendraudami su vaiku pedagogai siekia, kad vaiko ir suaugusiojo santykiai taptų lygeverčiais. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet vaiku. Bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti problemas ir siekti tikslo nuolat tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę.

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS: Organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą sudarant kuo palankiausias sąlygas, pradedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros pagrindus, vertybes, plečiant vaikų socialinį patyrimą, skatinantį savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą.

Uždaviniai:

1. Sudaryti patrauklias ugdymo(si) sąlygas, paremtas tautos, regiono ir įstaigos tradicijomis, bei užtikrinančias vaikų socialinių, kultūrinių, etninių, bei pažintinių poreikių tenkinimą;

2. Ugdyti vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, bei įpročius, užtikrinant fizinių, psichinių, emocinių galių plėtrą;

3. Stiprinti šeimos ir darželio lygiavertę partnerystės sąveiką, užtikrinant tėvų švietimą ir siekiant aktyvaus bendradarbiavimo;

4. Skatinti pedagogų atsakomybę už kvalifikacijos kėlimą ir kokybišką ugdymą, siekiant komandinio darbo tobulėjimo;

5. Ugdyti ir puoselėti bendravimo, bendradarbiavimo, pasitikėjimo, pagarbos asmenybei įgūdžius, skatinant dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.

Vizija: Šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, teikianti kokybišką ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas.

Misija: Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias visuomenės reikmes, sudarant kiekvienam vaikui palankią ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą, jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau. Puoselėti tautinį identitetą kaip vertybę, padedančią išsaugoti tautos tradicijas, etninį unikalumą. 

Įstaigos veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, integracijos, tautiškumo, diferencijavimo bei  tęstinumo dermės principais. Užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą įstaigoje.

Ugdymo kokybės užtikrinimas, orientuojant ugdymo turinį į asmens esminių kompetencijų įgijimą, pilietiškumo ir tautiškumo ugdymą.

Siekiant įgyvendinti vaikų darželio „Linelis“ veiklos programos 2016-2017 m.

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.